Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Warszawa

« powrót

Dostawa sprzętu informatyki dla KWP GDAŃSK

2011-09-08 09:50 

Termin składania ofert

Gdańsk woj. pomorskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Dostawy 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 

Zamawiający

30200000-1 

Kod CPV

2011-08-29 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 11-7235 Gdańsk, woj. pomorskie, , tel. 058 3214817
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatyki dla KWP GDAŃSK

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer PC (HP 500B MT DC XP048EA lub równoważny) Procesor - dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2GHz, częstotliwość szyny FSB min. 800MHz; pamięć L2 2MB, wraz z wentylatorem (wersja BOX) lub procesor równoważny wydajnościowo. Płyta główna: Zaprojektowana przez producenta jednostki komputera, kontroler SATA II(dla 4 urządzeń), 2 złącza dla pamięci DDR III, min. 1 slot PCI oraz 2 sloty PCI-Ex1, 1 slot PCI-Ex16, Pamięć - DDR2 2048MB (1 x 2048MB); min. 1066 MHz; DualDDR; Obudowa - Zasilacz o mocy min. 250W. Minimum 2 gniazda USB oraz głośnikowe i słuchawkowe wyprowadzone na przód obudowy Dysk - Pojemność 320 GB, 7200 obr./min, 8MB cache, SATAII Karta graficzna - Zintegrowana Karta dźwiękowa - Zintegrowana Napęd - Nagrywarka DVD Karta sieciowa - Zintegrowana 10/100/1000 Mb/s Klawiatura - PS/2 lub USB w układzie polski programisty Mysz - optyczna PS/2 lub USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Listwa zasilająca - 5 gniazd, długość 1,5 metra System operacyjny - Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows 7 Professional PL OEM; najnowsza stabilna wersja ServicePack (licencja i nośnik CD) Czytnik kart mikroprocesorowych - USB Oprogramowanie Biurowe: Microsoft Office 2007 Basic PL OEM (licencja i nośnik CD) Szt. 3 Komputer PC (HP Pro3135MT XT249EA lub równoważny) Procesor - dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,0 GHz, pamięć L2 2MB, wraz z wentylatorem (wersja BOX) lub procesor równoważny wydajnościowo. Płyta główna: Zaprojektowana przez producenta jednostki komputera, Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz, złącza dla pamięci DDR III, min. 3 sloty PCI-Ex1, 1 slot PCI-Ex16, 1 gniazdo mini PCIe Pamięć - DDR3 2048MB (1 x 2048MB); min. 1333 MHz; DualDDR; Obudowa - Zasilacz o mocy min. 300W. Minimum 2 gniazda USB oraz głośnikowe i słuchawkowe wyprowadzone na przód obudowy Dysk - Pojemność 320 GB, 7200 obr./min, 8MB cache, SATAII Karta graficzna - Zintegrowana Karta dźwiękowa - Zintegrowana Napęd - Nagrywarka DVD Karta sieciowa - Zintegrowana 10/100 Mb/s Klawiatura - PS/2 lub USB w układzie polski programisty Mysz - optyczna PS/2 lub USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Listwa zasilająca - 5 gniazd, długość 1,5 metra System operacyjny - Zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows 7 Professional PL OEM; najnowsza stabilna wersja ServicePack (licencja i nośnik CD) Oprogramowanie Biurowe: Microsoft Office 2007 Basic PL OEM (licencja i nośnik CD) Szt. 2 Monitor: Monitor 18,5 (AOC 936Swa lub równoważny): Przekątna matrycy: 18.5 Format obrazu: 16:9 Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Kąty widzenia (Poziom/Pion): 170° / 160° Czas reakcji: 5 ms Odchylenie (Poziom/Pion): 30 ~80 KHz/55~75 Hz Rozdzielczość: 1360 x 768@60Hz Gniazdo wejściowe: 15 pin D-Sub Głośniki: Tak Szt. 5 Drukarka (HP Laser Jet P1102W lub równoważna) Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 150 arkuszy, Interfejs komunikacji: USB; Szybkość druku (mono) 18 str./min. Czas wydruku pierwszej strony: 8.5s. Obsługiwane systemy: Windows XP/Vista/7 Dodatkowy oryginalny toner na 16 tyś kopi (nie dopuszcza się zamienników) Szt. 3 Drukarka (SAMSUNG ML-1860 lub równoważna) Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 150 arkuszy, Interfejs komunikacji: USB; Szybkość druku (mono) 18 str./min. Czas wydruku pierwszej strony: 8.5s. Obsługiwane systemy: Windows XP/Vista/7 Szt. 2 Gwarancja minimalna: 24 miesięce na cały asortyment 1

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 14

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1.Druk ofertowy wraz z oświadczeniem o podwykonawcach
  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
  3. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy załączyć do oferty opis zaproponowanego asortymentu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80 -875 Gdańsk

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-09-08, godzina: 09:50, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80 -875 Gdańsk

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podobne przetargi